Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Taloudelliset ulkosuhteet, kestävä kehitys ja ihmiskunnan yhteiset haasteet

Suomi edistää kansainvälisessä yhteistyössä sääntöihin ja avoimuuteen perustuvaa vapaakauppaa ja maailmantaloutta. EU:n sisämarkkinoiden osuus Suomen ulkomaankaupasta on merkittävä, mutta valtaosa kasvavista talouksista on unionin ulkopuolella. 

Suomen on pystyttävä vaikuttamaan entistä tehokkaammin suomalaisyritysten toimintaedellytyksiin sekä sisä- että ulkomarkkinoilla.

EU:n yhteinen kauppapolitiikka luo perustan jäsenmaiden taloudellisten ulkosuhteiden toiminnalle. WTO:n toimivuuden ja sen puitteissa käytävien kauppaneuvottelujen edistäminen sekä vapaakaupan kehittäminen EU:n transatlanttisten ja aasialaisten kumppaneiden kanssa ovat tärkeitä tavoitteita.

Suomi vaikuttaa siihen, että Venäjän WTO-sitoumukset toimeenpannaan mahdollisimman tehokkaasti Suomelle tärkeillä sektoreilla.

Pakotepolitiikassa Suomi vaikuttaa aktiivisesti EU:n yhteiseen päätöksentekoon.

Ulkoasiainhallinnolla on tärkeä rooli suomalaisyritysten kansainvälisten toimintaedellytysten turvaamisessa ja investointien edistämisessä Suomeen. Tehtävän merkitys korostuu Suomen vaikeassa taloustilanteessa.

Erityistä huomiota kiinnitetään kaupallis-taloudellisten palvelujen kehittämiseen osana Team Finland -verkostoa.

Markkinoiden avaamisen ja globaalin kehityksen välillä on yhä tiiviimpi yhteys. Eriarvoisuutta vähentävä kestävä kehitys on taloudellisesti kannattavaa kaikille osapuolille, sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

Kehittyvien maiden modernisaatio luo uusia markkinoita suomalaisyrityksille, samalla suomalaisesta osaamisesta saadaan hyötyä kehittyville maille niiden integroituessa tehokkaammin kansainvälisiin arvoketjuihin. Nopean talouskasvun kehitysmaissa, joista suuri osa on Afrikassa, kahdenvälisistä yhteistyösuhteista on hyötyä kauppasuhteiden vahvistamisessa.

Kaupan ja kehityksen yhteisvaikutusta vahvistetaan konkreettisilla ohjelmilla ja rahoitusinstrumenteilla.

Edistämällä kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti Suomi kantaa globaalia vastuutaan. 2030 kestävän kehityksen toimintaohjelman mukaisesti Suomi osallistuu ihmiskunnan yhteisten suurten globaalihaasteiden – kuten ilmastonmuutoksen hillitseminen, köyhyyden vähentäminen, ruokaturva sekä puhtaan veden ja kestävän energian saanti – ratkaisemiseen.

Suomi tukee yhtäältä vaikeimmassa asemassa olevia hauraita valtioita sekä maita, joiden kanssa yhteistyötä voidaan vähitellen kehittää laajapohjaisemmin mm. kaupallistaloudellisen yhteistyön suuntaan. 

Suomen kehitysyhteistyön painopisteisiin kuuluvat myös rauhan rakentaminen, demokratia ja oikeusvaltiokehitys sekä maan oman talouden rakentaminen ml. kehitysmaiden oma vastuullinen yritystoiminta ja veropohjan vahvistaminen.

Suomi korostaa kaikessa kansainvälisessä yhteistyössään ihmisoikeuksia ja naisten ja tyttöjen asemaa. 

Suomi parantaa kehitysyhteistyön tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja mitattavuutta tulosohjauksen keinoin. Monitoimijakumppanuuksien, uusien yhteistyötapojen ja eri sektorien yhteisvaikutuksia tukevien toimien osuutta kehityspolitiikassa lisätään. Toiminta sopeutetaan käytettävissä oleviin resursseihin.

Pidemmän aikavälin tavoitteena on kehitysrahoituksen nostaminen YK:n tavoitteiden mukaiseen 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.

Tämä dokumentti

Päivitetty 7.10.2015

Takaisin ylös